Hagfors Brukshundklubb

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2022

10 februari 2022

 

Förslag till dagordning till årsmöte med Hagfors Brukshundklubb

§ 1     Mötets öppnande
§ 2     Fastställande av röstlängd
§ 3     Val av mötesordförande
§ 4     Styrelsens förslag till sekreterare för mötet
§ 5     Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande ska justera protokollet
§ 6     Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
§ 7     Fastställande av dagordning 

§ 8     Genomgång av:
a)      Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021
b)      Balans- och resultaträkning
c)      Revisorernas berättelse

§ 9     Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust
§ 10   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 11   Genomgång av:
a)      Verksamhetsplan för innevarande år
b)      Budget för innevarande år
c)      Styrelsens förslag till klubbavgifter för nästkommande verksamhetsår
d)     Inkomna motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi

§ 12   Beslut som kan komma att påverka budgeten för 2022
a)      Deltagaravgift KM 2022
b)      Kostnader för vandringspriserna
c)       Ny logga till klubben, förslag SBK;s logga

§ 13   Beslut i ärenden enligt § 11 & 12

§ 14   Val av:
a)      Ordförande i styrelsen (1år nyval)
b)      Sekreterare i styrelsen (1 år kvar)
c)      Ledamot i styrelsen (2 år nyval)
d)     Suppleanter i styrelsen (2 år nyval, resp. fyllnadsval 1 år)
e)      Ombud jämte suppleanter på 1 år till distriktsmöten eller i uppdrag till styrelsen att utse dessa

§ 14   Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (1 år nyval)
§ 15   Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande jämte en suppleant (1 år nyval)
§ 16   Beslut med om omedelbar justering av § 13 – 15
§ 17   Beslut av angivna motioner, som inte behandlats under § 11
§ 18   Avtalsinstruktör
§ 18   Övriga frågor för diskussion (inte beslut)
§ 19   Mötets avslutande

 

Verksamhetsberättelse för Styrelsen 2021

Styrelsen har under året bestått av:
Louise Sjöholm, ordförande
Britt Skålberg, kassör
Anna Lindstedt, sekreterare
Lotta Bjökman, ledamot
Britta Wigren, ledamot
Annika Lindberg, suppleant
Erika Pettersson, suppleant

Styrelsen har under året genomfört sju styrelsemöten, två klubbmöten samt genomfört ett möte med sektorer och kommittéer. 
Styrelsen har kontinuerlig kontakt via appen Supertext. 
På grund av rådande läge med Corona och de restriktioner som följt av det har flertalet möten hållits digitalt via Zoom. 

Gräsklippningen 2021 fördelades efter medlemmarnas önskemål ut på sektorer och träningsgrupper istället för på enskilda medlemmar. Under året har en robot för gräsklippning köpts in och installerats för att underlätta skötseln framgent.

Under hösten deltog klubben i Hundens vecka som arrangerades tillsammans med Studiefrämjandet. Klubben genomförde tre prova-på kvällar med tema Agility, Rallylydnad och Nosework. Veckan var mycket uppskattad och sammanlagt kom 27 personer för att prova på någon av aktiviteterna.

Vi har deltagit på distriktets möten och hemsidan har uppdaterats regelbundet.

 

Verksamhetsplan för 2022

Styrelsen har som mål att:
Hålla styrelsemöten var sjätte till åttonde vecka samt genomföra två klubbmöten under verksamhetsåret, ett i maj och ett i september. Hålla kontinuerlig kontakt via appen Supertext.

Arrangera ett planeringsmöte med samtliga sektorer samt stötta och hjälpa sektorer och kommittéer i deras verksamhet.

Delta på hundens vecka med olika aktiviteter samt delta på distriktets möten.

Styrelsen

 

BUDGET FÖR HAGFORS BRUKSHUNDKLUBB 2022

 

INKOMSTER

UTGIFTER

SALDO

Köket

       6 500,00 kr 

       5 000,00 kr 

     1 500,00 kr 

Utbildningssektorn

     20 000,00 kr 

     20 000,00 kr 

               -   kr 

Tävlingssektorn

     23 750,00 kr 

     20 300,00 kr 

     3 450,00 kr 

Fasta Utgifter

       4 000,00 kr 

     42 000,00 kr 

- 38 000,00 kr 

Underhåll

       4 000,00 kr 

     16 500,00 kr 

- 12 500,00 kr 

Styrelsen

                 -   kr 

       3 460,00 kr 

-   3 460,00 kr 

Medlemsavgifter

     12 000,00 kr 

        5 500,00 kr 

     6 500,00 kr 

Samkväm / Uppvaktning

                 -   kr 

       4 000,00 kr 

-   4 000,00 kr 

Vandringspris

                 -   kr 

       8 000,00 kr 

-   8 000,00 kr 

PR Utskick

                 -   kr 

          600,00 kr 

-      600,00 kr 

Rasutvecklingssektorn

     25 200,00 kr 

     12 637,00 kr 

   12 563,00 kr 

Internet

                 -   kr 

       3 500,00 kr 

-   3 500,00 kr 

Lotteri / Utförda tjänster

                 -   kr 

                 -   kr 

               -   kr 

Plusgiro

                 -   kr 

       1 500,00 kr 

-   1 500,00 kr 

Kakor, Ullmax m.m.

     14 000,00 kr 

                 -   kr 

   14 000,00 kr 

Agility

                 -   kr 

                 -   kr 

               -   kr 

Myggdödare

                 -   kr 

       4 000,00 kr 

-   4 000,00 kr 

Tävling & träningsmaterial

                 -   kr 

       2 000,00 kr 

-   2 000,00 kr 

Rallylydnadssektorn

     12 800,00 kr 

     15 200,00 kr 

-   2 400,00 kr 

Inhyrda instruktörer

                 -   kr 

                 -   kr 

               -   kr 

TOTALT:

  122 250,00 kr 

  164 197,00 kr 

- 41 947,00 kr 

 

 STYRELSEN

Inkomster

 

-

                -  kr 

Totala inkomster 

               -  kr 

 

 

Utgifter

 

Kontorsmaterial

1 100,00 kr 

Reseersättning

1 000,00 kr 

Överföring Kök

300,00 kr 

Porto

360,00 kr 

Möteskostnader

200,00 kr 

Övrigt

500,00 kr 

Totala utgifter

3 460,00 kr 

 

 

Saldo 

-  3 460,00 kr 

 

FASTA UTGIFTER FASTIGHET

Inkomster

 

Bidrag Hagfors Kommun

4 000,00 kr 

Totala inkomster 

4 000,00 kr 

 

 

Utgifter

 

Försäkring

5 000,00 kr 

Fortum

18 000,00 kr 

Sop- & Slamtömning

4 000,00 kr 

Inköp ny myggdödare

15 000,00 kr 

Totala utgifter 

42 000,00 kr 

 

 

Saldo 

-  38 000,00 kr 

 

 

ÖVRIGA

 

Inkomster

Utgifter

Saldo

Medlemsavgift

   12 000,00 kr 

     5 500,00 kr 

     6 500,00 kr 

Samkväm, uppvaktning

               -   kr 

     4 000,00 kr 

-   4 000,00 kr 

Vandringspriser

               -   kr 

     8 000,00 kr 

-   8 000,00 kr 

Internet

               -   kr 

     3 500,00 kr 

 -   3 500,00 kr 

Plusgiro

               -   kr 

     1 500,00 kr 

-   1 500,00 kr 

Försäljning

   14 000,00 kr 

               -   kr 

   14 000,00 kr 

Material träning & tävling

               -   kr 

     2 000,00 kr 

-   2 000,00 kr 

Myggdödare

               -   kr 

     4 000,00 kr 

-   4 000,00 kr 

Totalt: 

  26 000,00 kr 

  28 500,00 kr 

-   2 500,00 kr 

 

RASUTVECKLINGSSEKTORN

Verksamhetsberättelse

Sektorn har under 2021 bestått av Hans Eklund, Lotta Björkman, Britta Wigren, Leif Wigren, Susanna Hildeberg, Louise Sjöholm och Anna Lindstedt.

Vi har under året arrangerat 5 MH, 3 öppna MH och 2 uppfödar MH av raserna Golden Retriever, Border Collie, Collie Kort/Långhårig, Bouvier Des Flandres, Rottweiler, Labrador Retriever, Hovawart, Dansk-Svensk Gårdshund, Miniature American Shephard, Engelsk Springer Spaniel, Boxer, Flatcoated Retriever.
Totalt genomfördes MH på 35 hundar under året.

Deltagare på distriktets RUS-möte 17/11 var Hans Eklund, Leif Wigren och Lotta Björkman.

 

Verksamhetsplan

Vi kommer under 2022 att arrangera tre öppna MH följande datum: 24 april, 14 maj och 10 september, 9 oktober samt fyra uppfödar MH den 8 maj, 17 och 18 september och 2 oktober.

Under våren kommer en figurantutbildning att genomföras för att få fler figuranter till klubben (om Corona läget tillåter).

Vi kommer att delta på distriktets möten som gäller Rasutveckling samt andra eventuella uppdateringar som kommer att finnas tillgängliga.

Rasutvecklingssektorn

Budget Rasutvecklingssektorn

 

Antal

Totalt

Inkomster

 

 

 

Deltagare 7 MH (6 deltagare/MH a´ 600 kr)

42

        600,00 kr 

   25 200,00 kr 

Totalt: 

 

 

  25 200,00 kr 

 

 

 

 

Utgifter

Antal

 a´

Totalt

Testledare 7 MH

7

   495,00 kr 

3 465,00 kr 

Reseersättning testledare 7 MH

112

18,50 kr 

2 072,00 kr 

Reseersättning distriktets RUS-möte

30

18,50 kr 

555,00 kr 

Reseersättning vidareutbildning figuranter

30

18,50 kr 

555,00 kr 

Avgift SBK

42

50,00 kr 

2 100,00 kr 

Avgift stambokföring SKK

42

45,00 kr 

1 890,00 kr 

Övrigt

 

 

2 000,00 kr 

Totalt: 

 

 

12 637,00 kr 

 

 

 

 

Saldo 

 

 

12 563,00 kr 

 

TÄVLINGSSEKTORN

Verksamhetsberättelse

Under 2021 arrangerade vi följande tävlingar:

10 juli – Appell spår och sök. Åtta ekipage i spår och tre ekipage i sök.
4 augusti – Lydnad startklass och klass 1. Två ekipage i startklass och sex ekipage i klass 1.
7 augusti – Elit spår. Tio ekipage till start.
8 augusti – Lägre och högre klass spår. Fem ekipage till start.
25 september – Skydd lägre och elitklass. Ett ekipage i lägre och fyra i elit.
2 oktober – Lydnad startklass och klass 1. Två ekipage i startklass och 5 ekipage i klass 1.

Tyvärr blev KM i lydnad och bruks inställda på grund av för få anmälningar.

 

Verksamhetsplan

Vi kommer under 2022 att arrangera följande tävlingar:

23 april – Lydnad startklass och klass 1.
28 maj – Appell spår.
11 juni – Lägre och högre klass spår.
13 augusti – Elitklass spår samt distriktsmästerskap i spår.
24 september – Lägre, högre och elitklass skydd samt distriktsmästerskap i skydd.
1 oktober – Lydnad alla klasser

KM i står kommer arrangeras under våren och KM i lydnad under hösten.

Tävlingssektorn

 

Inkommen motion från Tävlingssektorn

Regler för KM lydnad:
För att få delta tävlar man för Hagfors BHK officiellt och hunden skall vara minst 10 månader.
KM följer SBK:s officiella regler för deltagande. Man tävlar i den klass man tävlar officiellt. Oavsett tidigare resultat (inofficiella) på KM.

Regler för KM bruks:
För att få delta tävlar man för Hagfors BHK officiellt och hunden skall vara minst 12 månader.
KM följer SBK:s officiella regler för deltagande. Man tävlar i den klass man tävlar officiellt. Oavsett tidigare resultat (inofficiella) på KM.
Har man fått uppflyttningspoäng på officiell tävling tävlar man i klassen över, med en månads karens. Endast registrerade hundar får delta.

 

Budget Tävlingssektorn

 

Inkomster

Utgifter

Saldo

Tävlingsanmälan lydnad startklass

     3 000,00 kr

               -   kr

 

Tävlingsanmälan lydnad klass 1 - 3

     3 750,00 kr

               -   kr

 

Tävlingsanmälan bruks

   17 000,00 kr

               -   kr

 

 

 

 

 

Domare lydnad

               -   kr

     1 000,00 kr

 

Domare bruks

               -   kr

     2 000,00 kr

 

Tävlingsledare Lydnad

               -   kr

        500,00 kr

 

Tävlingsledare Bruks

               -   kr

        500,00 kr

 

Reseersättning Funktionärer

               -   kr

     4 000,00 kr

 

Priser

               -   kr

     3 000,00 kr

 

Fika o Mat

               -   kr

     1 000,00 kr

 

Fest

               -   kr

     1 000,00 kr

 

Avgift SBK (80 tävlande)

               -   kr

     3 700,00 kr

 

Avgift stambokföring SKK (80 tävlande)

               -   kr

     3 600,00 kr

 

Totalt:

  23 750,00 kr

  20 300,00 kr

    3 450,00 kr

 

UTBILDNINGSSEKTORN

Verksamhetsberättelse

Under året har fem kurser genomförts, rallylydnad nybörjare, spårkurs, två allmänlydnadskurser och en fortsättningskurs i allmänlydnad.
Det har varit många förfrågningar och intresseanmälningar avseende framförallt valpkurs, unghundskurs och allmänlydnad men dessvärre har det inte funnits möjlighet att anordna fler kurser på grund av instruktörsbrist.
Jennie Sjöström Persson och Johanna Lindh har påbörjat SBKs instruktörsutbildning under hösten vilket förväntas förbättra förutsättningarna för aktiviteter framgent. 
Torsdagsjour har genomförts i den mån det varit möjligt, dessvärre saknas underlag från flera jourkvällar.
Tyvärr blir det inget träningsekipage 2021 då vi på grund av Coronapandemin inte kunde ha alla de jourkvällar som varit planerade.

 

Verksamhetsplan

Då ingen sektor finns får styrelsen planera kursutbudet tillsammans med klubbens instruktörer samt arrangera möte med instruktörer och medhjälpare vår och höst.
Jourträning på torsdagskvällar.
Anordnas det utbildningar till domare eller tävlingsledare inom distriktet ska klubben erbjuda intresserade att få delta på dessa utbildningar om kvalifikationer finns.
Om det anordnas instruktörsutbildningar inom distriktet och det finns personer som vill utbilda sig till instruktör inom SBK så kan klubben delvis hjälpa till med finansiering. Gäller även vidare utbildning för nuvarande instruktörer.

Utbildningssektorn

Budget Utbildningssektorn

Inkomster

Antal deltagare

á

Totalt

Kurser (valpkurs, allmänlydnad)

20

700,00 kr 

14 000,00 kr 

Kurser (spår, allmänlydnad 2)

8

750,00 kr 

6 000,00 kr 

Totala inkomster 

 

 

20 000,00 kr 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

Totalt

Annonser

 

 

3 000,00 kr 

Utbildning av instruktörer

 

 

10 000,00 kr 

Reseersättning instruktörer & medhjälpare

 

 

3 000,00 kr 

Inomhusträning/kursverksamhet

 

 

2 500,00 kr 

Övrigt

 

 

1 500,00 kr 

Totala utgifter 

 

 

  20 000,00 kr 

 

 

 

 

 

 

Saldo 

0,00 kr 

 

RALLYLYDNADSSEKTORN

Verksamhetsberättelse

2021 bestod Rallysektorn av Jennifer Jönsson, Stina Hedström, Jolin Juhlin Larsson, Lena Holm och Lotta Jensen Björkman.
Vi hade under året tre möten och regelbunden tät telefonkontakt.
Genomfört två ”prova-på” kvällar samt ett KM och även hållit en kurs i rallylydnad för nybörjare. Vi skulle ha haft en kurs i rallylydnads fortsättning men den blev inställd då det var för få anmälda.
P.g.a. Corona kunde inte den officiella tävlingen i maj genomföras vilket gjorde att vi istället hade en officiell tävling i september.

 

Verksamhetsplan för 2022

Rallysektorn vill under 2022 arbeta för att öka intresset för rallylydnad som hundsport.
För att skapa förutsättningar för rallyn önskar sektorn genomföra minst en kurs samt minst ett prova på tillfälle och har ansökt om att arrangera två officiella tävlingar med två klasser med dubbla starter.
Tävlingarna äger rum 29 maj och 17 september. Vi kommer även att ordna en inofficiell tävling under året.

Rallylydnadsektorn

 

 Budget Rallylydnadssektorn

 

Antal

Totalt

Inkomster

 

 

 

Två tävlingar med dubbla starter

80

        150,00 kr

   12 000,00 kr

Inofficielltävling

8

        100,00 kr

        800,00 kr

Totalt 

 

 

  12 800,00 kr

 

 

 

 

Utgifter

Antal

 a´

 Totalt

Avgift SBK

80

          50,00 kr

     4 000,00 kr 

Stambokföringsavgift SKK

80

          45,00 kr

3 600,00 kr 

Domararvode

2

        500,00 kr

1 000,00 kr 

Banritningsavgift

2

        300,00 kr

600,00 kr 

Skrivare

2

        500,00 kr

1 000,00 kr 

Tävlingssekreterare

2

        500,00 kr

1 000,00 kr 

Reseersättning (domare, sekreterare, skrivare samt ev. möten)

 

 

2 000,00 kr 

Övriga utlägg

 

 

2 000,00 kr 

Totalt 

 

 

15 200,00 kr 

 

 

 

 

Saldo 

 

 

-   2 400,00 kr 

 

 

VANDRINGSPRISER FÖR 2021

Klubbmästare i bruks
Inställt p.g.a. för få deltagare.

Klubbmästare i lydnad
Inställt p.g.a. för få deltagare.

Klubbmästare i rallylydnad
Stina Hedström med Bailey

Bästa appellhund
Lovely Palantir’s Calypso med Petra Karlsson

Bästa brukshund
Lovely Palantir’s Anais med Petra Karlsson

Bästa lydnadshund
Tullarbackens Famous med Stina Hedström

Bästa rallylydnadshund
Liljeängens Wild Sun med Stina Hedström

Bästa nybörjare rallylydnad
Amazing Sun Fairy Arramis med Jolin Larsson Juhlin

Bästa agilityhund
Yazza med Robin Rådström

Bästa utställningshund
-

Vinnare av Halloween Cup
Susanne Andreasson, Torsby BHK

  

VALBEREDNINGENSFÖRSLAG

Styrelse

Jennie Sjöström Persson– Ordförande 1 år, nyval
Britt Skålberg – Kassör 1 år kvar
Anna Lindstedt – Sekreterare 2 år, nyval
Lotta Björkman – Ledamot 1 år kvar
Louise Sjöholm – Ledamot 2 år, nyval
Anna Edgren Byh – Suppleant 2 år, nyval
Johanna Lindh – Suppleant, fyllnadsval 1 år

 

Tävlingssektorn
Meta Högberg (sammankallande)
Johanna Lindh
Urban Gillå
Stina Hedström
Alva Högkvist
 

Utbildningssektorn
-            

 

Rasutvecklingssektorn
Hans Eklund (sammankallande)
Lotta Björkman
Britta Wigren
Leif Wigren
Susanna Hildeberg
Anna Lindstedt
 

Rallylydnadssektorn
Jennifer Jönsson (sammankallande)
Lotta Björkman
Jolin Larsson Julin
Stina Hedström
Jessica Falk

 

Tjänstehundssektorn
Annika Lindberg (sammankallande)
Hans Eklund

 

Agilitykommittén
Johanna Lindh (Sammankallande)
Elin Södergren

 

Revisorer
David Bildt
Emma Koskelainen

 

Revisorssuppleant
Marina Bergström