Hagfors Brukshundklubb

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2021

Förslag till dagordning till årsmöte med Hagfors Brukshundklubb
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Val av mötesordförande
§ 4 Styrelsens förslag till sekreterare för mötet
§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande ska justera  protokollet
§ 6 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
§ 7 Fastställande av dagordning
§ 8 Genomgång av:
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
b) Balans- och resultaträkning
c) Revisorernas berättelse
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11   Genomgång av:
a) Verksamhetsplan för innevarande år
b) Budget för innevarande år
c) Styrelsens förslag till klubbavgifter för nästkommande verksamhetsår
d) Inkomna motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
§ 12 Beslut som kan komma att påverka budgeten för 2021
§ 13 Beslut i ärenden enligt § 11 & 12
§ 14 Val av:
a) Ordförande i styrelsen (1år nyval)
b) Kassör i styrelsen (2 år nyval)
c) Sekreterare i styrelsen (1 år kvar)
d) Ledamot i styrelsen (2 år nyval resp. kvarstår 1 år)
e) Suppleanter i styrelsen (2 år nyval, resp. kvarstår 1 år )
f) Ombud jämte suppleanter på 1 år till distriktsmöten eller i uppdrag till styrelsen att utse dessa
§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (1 år nyval)
§ 15 Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande jämte en suppleant (1 år nyval)
§ 16 Beslut med om omedelbar justering av § 13 – 15
§ 17 Beslut av angivna motioner, som inte behandlats under § 11
§ 18 Övriga frågor för diskussion (inte beslut)
§ 19 Mötets avslutande

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STYRELSEN 2020

Styrelsen har under året bestått av:
Louise Sjöholm, ordförande
Britt Skålberg, kassör
Anna Lindstedt, sekreterare
Bergljot Håkonsen, ledamot del av året
Britta Wigren, ledamot
Lotta Björkman, suppleant
Annika Lindberg, suppleant

Styrelsen har under året haft sex styrelsemöten och genomfört ett klubbmöten samt haft kontinuerlig kontakt genom appen Supertext där även vissa beslut tagits.

Klubben har genomfört olika former av kurser och hundägarutbildningar under året.
Deltagit på distriktets möten.
Vi har haft en röjarkväll under våren. Där var en bra uppslutning detta år på röjarkvällen vilket är mycket uppskattat.

Gräsklippning har även i år sköts genom en lista där medlemmar varit uppskrivna på varsin klippvecka. Detta har tyvärr inte fungerat så bra som vi önskat då många inte klippt när det varit deras vecka.
Vi har även i år genomfört dikesstädning i Uddeholm.
Hemsidan har uppdaterats regelbundet.
Flera av klubbens arrangemang och tävlingar ställdes under våren in på grund av Coronapandemin. Vi ställde även in den planerade agilitytävlingen som skulle genomförts i september.

Bozita, Doggy, Hemgården, Nordea samt Agria har under året sponsrat våra tävlingar med fina priser. Samtliga har haft sina loggor på klubbens hemsida som tack för deras sponsring av vår verksamhet.
Utöver ovanstående företag även lokala företag sponsrat våra tävlingar med priser. Vi är mycket tacksamma för deras stöd under året och hoppas att de även ställer upp och sponsrar oss under 2021.

  

Ingående balans

2020-01-01

 

Utgående balans

2020-12-31

Kassa

7,50 kr

 

Kassa

9,25 kr

Plus Giro

118 216,50 kr

 

Plus Giro

144 733,50 kr

Bank

62 910,34 kr

 

Bank

62 610,34 kr

 

Sektor

 Inkomster

 Utgifter

 Saldo

Budget

Fasta utgifter

8 000,00 kr

24 171,00 kr

- 16 171,00 kr

- 21 000,00 kr

Underhåll

7 800,00 kr

14 156,98 kr

- 6 356,98 kr

- 11 500,00 kr

Medlemsavgifter

27 265,00 kr

 15 265,00 kr

12 000,00 kr

6 500,00 kr

Samkväm & Uppvaktning

  1 535,00 kr

4 283,65 kr

- 2 748,65 kr

- 4 000,00 kr

Vandringspris

- kr

9 409,00 kr

- 9 409,00 kr

8 000,00 kr

Internet & Hemsidan

- kr

      1 816,00 kr

- 1 816,00 kr

- 3 500,00 kr

Utförda tjänster

5 000,00 kr

    - kr

5 000,00 kr

5 000,00 kr

Försäljning kakor

25 240,00 kr

14 457,00 kr

  10 783,00 kr

 13 000,00 kr

Försäljning New Body

23 850,00 kr

18 047,00 kr

5 803,00 kr

- kr

Plusgiro avgifter

- kr

1 629,60 kr

- 1 629,60 kr

- 1 500,00 kr

Tävling- & träningsmaterial

- kr

936,75 kr

- 936,75 kr

- 5 000,00 kr

Myggdödare

- kr

912,00 kr

- 912,00 kr

- 4 000,00 kr

PR Utskick

- kr

         110,00 kr

- 110,00 kr

- 500,00 kr

Styrelsen

1 060,00 kr

      4 632,18 kr

-   3 572,18 kr

- 3 460,00 kr

Rasutvecklingssektorn

 17 200,00 kr

    10 102,20 kr

    7 097,80 kr

10 935,00 kr

Utbildningssektorn

59 654,98 kr

    32 237,10 kr

  27 417,88 kr

4 000,00 kr

Tävlingssektorn

33 830,20 kr

30 400,26 kr

3 429,94 kr

1 900,00 kr

Rallylydnadssektorn

 1 025,00 kr

     612,20 kr

   412,80 kr

1 950,00 kr

Kökskommittén

3 410,00 kr

2 730,76 kr

679,24 kr

2 500,00 kr

Tjänstehundssekorn

   - kr

   - kr

 - kr

- kr

Agilitykommittén

2 005,00 kr

4 447,50 kr

- 2 442,50 kr

1 950,00 kr

Läger föreläsning

3 500,00 kr

3 500,00 kr

- kr

- kr

Summa

220 375,18 kr

193 856,18 kr

  26 519,00 kr

1 275,00 kr

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2021

Styrelsen har som mål att:
Hålla styrelsemöten var sjätte till åttonde vecka samt genomföra två klubbmöten under verksamhetsåret, ett i maj och ett i september. Hålla kontinuerlig kontakt via appen Supertext.

Arrangera ett planeringsmöte med samtliga sektorer samt stötta och hjälpa sektorer och kommittéer i deras verksamhet.

Delta vid distriktets träffar.

Försöka att anordna en Öppet Hus dag om intresse finns hos klubbens medlemmar om det aktuella läget med Covid-19 blir bättre.

Styrelsen

 

BUDGET FÖR HAGFORS BRUKSHUNDKLUBB 2021

Sektor

 Inkomster

 Utgifter

 Saldo

Fasta utgifter

4 000,00 kr

27 000,00 kr

- 23 000,00 kr

Underhåll

4 000,00 kr

16 500,00 kr

- 12 500,00 kr

Medlemsavgifter

12 000,00 kr

5 500,00 kr

6 500,00 kr

Samkväm & Uppvaktning

 - kr

4 000,00 kr

- 4 000,00 kr

Vandringspris

   - kr

8 000,00 kr

- 8 000,00 kr

Internet & Hemsidan

 - kr

3 500,00 kr

- 3 500,00 kr

Utförda tjänster

5 000,00 kr

-  kr

 5 000,00 kr

Försäljning (kakor, Ullmax m.m)

  10 000,00 kr

- kr

10 000,00 kr

Plusgiro avgifter

- kr

1 700,00 kr

- 1 700,00 kr

Tävling- & träningsmaterial

- kr

2 000,00 kr

- 2 000,00 kr

Myggdödare

- kr

4 000,00 kr

- 4 000,00 kr

Styrelsen

- kr

3 460,00 kr

- 3 460,00 kr

Rasutvecklingssektorn

18 000,00 kr

9 465,00 kr

8 535,00 kr

Utbildningssektorn

14 000,00 kr

13 000,00 kr

 1 000,00 kr

Tävlingssektorn

19 250,00 kr

18 700,00 kr

550,00 kr

Rallylydnadssektorn

7 650,00 kr

7 330,00 kr

320,00 kr

Kökskommittén

9 500,00 kr

7 000,00 kr

2 500,00 kr

Summa

103 400,00 kr

131 155,00 kr

- 27 755,00 kr

 

 

Budget för styrelsen

   

Budget fasta utgifter fastighet

         

Inkomster

 

 

Inkomster

 

-

 - kr

 

Bidrag Hagfors Kommun

4 000,00 kr

Totala inkomster

- kr

 

Totala inkomster

4 000,00 kr

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

Utgifter

 

Kontorsmaterial

1 100,00 kr

 

Försäkring

5 000,00 kr

Reseersättning

1 000,00 kr

 

Fortum

18 000,00 kr

Överföring Kök

300,00 kr

 

Sop- & Slamtömning

4 000,00 kr

Porto

360,00 kr

 

Totala utgifter

27 000,00 kr

Möteskostnader

200,00 kr

 

 

 

Övrigt

500,00 kr

 

Saldo

- 23 000,00 kr

Totala utgifter

3 460,00 kr

     

 

 

     

Saldo

- 3 460,00 kr

     
         

 

 

 

 

 

Budget underhåll

   

Kök

 
         

Inkomster

 

 

Inkomster

 

Bidrag Hagfors Kommun

4 000,00 kr

 

Försäljning

7 000,00 kr

Totala inkomster

4 000,00 kr

 

Överföring sektorer

2 500,00 kr

 

 

 

Totala inkomster

9 500,00 kr

Utgifter

 

 

 

 

Drivmedel

3 500,00 kr

 

Utgifter

 

Service & Reparationer

6 000,00 kr

 

Severingsvaror

6 000,00 kr

Snöröjning

4 000,00 kr

 

Förbrukningsvaror

500,00 kr

Underhåll av väg

3 000,00 kr

 

Köksredskap

500,00 kr

Totala utgifter

16 500,00 kr

 

Totala utgifter

7 000,00 kr

 

 

 

 

 

Saldo

- 12 500,00 kr

 

Saldo

2 500,00 kr

 

 RASUTVECKLINGSSEKTORN

Verksamhetsberättelse

Sektorn har under 2020 bestått av Hans Eklund, Louise Sjöholm, Lotta Björkman, Britta Wigren, Leif Wigren, Susanna Hildeberg Ingrid Birath och Anna Lindstedt.

Vårens 3 MH blev inställda på grund av Coronapandemin.

Vi kunde under hösten arrangera två öppna MH och ett uppfödare MH av raserna Golden Retriever, Rottweiler, Australian Shepherd och Holländsk Herdehund, Malinois, Labrador Retriever, Staffordshire Bullterrier, Berger Des Pyrénées à Face Race, Tysk Schäferhund, Groenendael, Leonberger.

Totalt genomfördes MH på 19 hundar under året.

Under hösten så hade Hans Eklund en figurant utbildning och klubben har i och med det fått tre nya figuranter, Tova Jobark, Anna Lantz och Jolin Larsson Juhlin. 

Vi har under året haft två fysiska möten för att fixa banan den 18 och den 22 april samt ett telefonmöte den 19 november.

Distriktets RUS-möte blev inställt på grund av Corona.

 

Verksamhetsplan

Vi kommer under 2021 att arrangera tre öppna MH 16maj, 11 september samt 3 oktober och två uppfödare MH 9 maj samt 28 augusti.

Om läget tillåter så kommer vi under våren att genomföra en figurantutbildning för att få fler figuranter till klubben.

Vi kommer att delta på distriktets möten som gäller Rasutveckling samt andra eventuella uppdateringar som kommer att finnas tillgängliga.

Rasutvecklingssektorn 

 

Budget Rasutvecklingssektorn

Inkomster

Antal

 Totalt 

Deltagare till fem MH (6 deltagare/MH)

30

600,00 kr

18 000,00 kr

Totalt

 

 

18 000,00 kr

 

 

 

 

Utgifter

Antal

 Totalt 

Stamboksföringsavgift

30

40,00 kr

1 200,00 kr

Avgift SBK

30

40,00 kr

1 200,00 kr

Testledare 5 MH

5

495,00 kr

2 475,00 kr

Reseersättning testledare 5 MH

80

18,50 kr

1 480,00 kr

Reseersättning distriktets RUS-möte

30

18,50 kr

555,00 kr

Reseersättning Vidareutbildning figuranter

30

18,50 kr

555,00 kr

Övrigt

 

 

2 000,00 kr

Totalt

 

 

9 465,00 kr

 

 

 

 

 

 

Saldo

8 535,00 kr

 

TÄVLINGSSEKTORN

Verksamhetsberättelse

11/7 genomförde vi en appelltävling 
29/7 hade vi en lydnadstävling
1/8 hade vi en elittävling I spår
2/8 hade vi Lägre och högre spår 
26/9 hade vi DM i skydd
3/10 hade vi lydnadstävling
7/11 hade vi Km i spår och lydnad

 

Verksamhetsplan

Appelltävling i spår och sök 10/7
Lydnadstävlingar 4/8 och 2/10
Elit spår 7/8
Lägre och Högre spår 8/8
Skydd DM 25/9
Planerar att även i år ha Km i spår och lydnad.

Tävlingssektorn

 

Budget Tävlingssektorn

Inkomster

 

Tävlingsanmälningar Lydnad

3 000,00 kr

Tävlingsanmälningar Lydnad

3 750,00 kr

Tävlingsanmälningar Bruks

11 900,00 kr

Tävlingsanmälningar KM Spår

300,00 kr

Tävlingsanmälningar KM Lydnad

300,00 kr

Totala inkomster

19 250,00 kr

 

 

Utgifter

 

Domare Lydnad

1 000,00 kr

Domare Bruks

3 000,00 kr

Tävlingsledare Lydnad

500,00 kr

Tävlingsledare Bruks

1 500,00 kr

Reseersättning funktionärer

4 000,00 kr

Priser

2 000,00 kr

Fika & Mat

1 000,00 kr

Fest

1 000,00 kr

Avgift SBK

2 350,00 kr

Avgift stambokföring

2 350,00 kr

Totala utgifter

18 700,00 kr

 

 

Saldo

550,00 kr

 

UTBILDNINGSSEKTORN

Verksamhetsberättelse

Med anledning av Covid-19 har klubbverksamhet och aktiviteter fått anpassas allt eftersom riktlinjer från stat eller förbud reviderats.
Torsdagsjour fick ställas in under våren och samtliga kurser har fått genomföras helt och håller utomhus och med begränsat deltagarantal.

En utbildning i hundmassage samt en föreläsning om Resursstarka hundar har under året fått ställas in med hänsyn till det rådande läget med Covis-19.
Under hösten har en planerad kursstart i Rallylydnad nybörjare ställts in på grund av för få deltagare i övrigt har samtliga kurser som planerats kunnat genomföras. 

Under året har följande kurser genomförts:
Fyra valpkurser
Två Allmänlydnadskurs
En Tävlingslydnadskurs
En Specialsök
En Rallylydnad Nybörjare
Två Spårkurser
Två Prova-på dagar i Nosework 
En Hundpromenad på stan

Det har funnits ambitioner att arrangera en agilitykurs men dessvärre har det dels varit ett lågt intresse samt dels varit svårt att arrangera med hänsyn till de restriktioner om avstånd som funnits på grund av Covid. 

Tyvärr blir det inget träningsekipage 2020 då vi på grund av Coronapandemin inte kunnat ha de jourkvällar som varit planerade.

 

Verksamhetsplan

När det gäller kurser så kommer utbildningssektorn att planera kursutbudet tillsammans med klubbens instruktörer.
Arrangera möte med instruktörer och medhjälpare vår och höst.
Jourträning på torsdagskvällar
Anordnas det utbildningar till domare eller tävlingsledare inom distriktet ska klubben erbjuda intresserade att få delta på dessa utbildningar om kvalifikationer finns.
Om det anordnas instruktörsutbildningar inom distriktet och det finns personer som vill utbilda sig till instruktör inom SBK så kan klubben delvis hjälpa till med finansiering. Gäller även vidare utbildning för nuvarande instruktörer.

Utbildningssektorn 

 

Budget Utbildningssektorn

Inkomster

Antal deltagare

á

Totalt

Kurser

20

500,00 kr

10 000,00 kr

Kurser

5

800,00 kr

4 000,00 kr

Totala inkomster

 

 

14 000,00 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

Totalt

Annonser

 

 

3 000,00 kr

Utbildning av instruktörer

 

 

3 000,00 kr

Reseersättning instrukörer & medhjälpare

 

 

3 000,00 kr

Inomhusträning/kursverksamhet

 

 

2 500,00 kr

Övrigt

 

 

1 500,00 kr

Totala utgifter

 

 

 13 000,00 kr

 

 

 

 

 

 

Saldo

1 000,00 kr

 

 

RALLYLYDNADSSEKTORN

Verksamhetsberättelse

Under 2020 bestod Rallysektorn av Jennifer Jönsson, Stina Hedström, Jolin Juhlin Larsson, Lena Holm och Lotta Jensen Björkman.
Vi har under föregående år haft två möten och regelbunden tät telefonkontakt.
Vi har även hållit en kurs i rallylydnad för nybörjare, genomfört en prova-på kväll.
Vi genomförde även ett KM där Stina Hedström med Bailey vann, på andra plats kom Lena Holm med Winnie och på tredje plats Jolin Larsson Juhlin med Nikki.
P.g.a. Corona kunde vi inte genomföra den officiella tävlingen som var planerad till september.

 

Verksamhetsplan för 2021

Sektorn består av Jennifer Jönsson (sammankallande), Lotta Björkman, Lena Holm, Stina Hedström och Jolin Juhlin Larsson.
Rallysektorn vill under 2021 arbeta för att öka intresset för rallylydnad som hundsport.
För att skapa förutsättningar för rallyn önskar sektorn genomföra minst en kurs samt minst ett prova på tillfälle och en inofficiell tävling under året.
Vi har ansökt om att arrangera en officiell tävling med dubbla klasser. Tävlingen kommer att äga rum den 29 maj.

Rallylydnadsektorn

 

Budget Rallylydadssektorn

Inkomster

Antal

á

Totalt

Tävling med dubbla starter x2

46

150,00 kr

6 900,00 kr

Inofficielltävling

10

75,00 kr

750,00 kr

Totala inkomster

 

 

7 650,00 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

Antal

á

Totalt

Central administrationsavgift

46

35,00 kr

1 610,00 kr

Stamboksförningsavgift

23

40,00 kr

920,00 kr

Domararvode

1

500,00 kr

500,00 kr

Banritningsavgift

1

300,00 kr

300,00 kr

Skrivare

1

500,00 kr

500,00 kr

Tävlingssekreterare

1

500,00 kr

500,00 kr

Reseersättning (domare, sekreterare, skrivare samt ev. möten)

 

 

1 000,00 kr

Övrigt (domare inofficiell tävling, rosetter m.m.)

 

 

2 000,00 kr

Totala utgifter

 

 

7 330,00 kr

 

 

 

 

 

 

Saldo

320,00 kr

 

VANDRINGSPRISERNA FÖR 2020

Klubbmästare i bruks
Petra Karlsson med Lovely Palantirs Anais

Klubbmästare i lydnad
Stina Hedström med Tullabackens Famous

Klubbmästare i rallylydnad
Stina Hedström med Bailey

Bästa appellhund
-

Bästa brukshund
Lovely Palantirs Angie med Petra Karlsson

Bästa lydnadshund
Transports Di med Alva Högkvist

Bästa rallylydnadshund
Lovely Palantirs Biscuit med Gunilla Eriksson

Bästa nybörjare rallylydnad
Tullarbackens Famous med Stina Hedström

Bästa utställningshund
-

Vinnare av Halloween Cup
- 

 

VALBEREDNINGENSFÖRSLAG

STYRELSEN
Louise Sjöholm – Ordförande 1 år, omval
Britt Skålberg – Kassör 2 år, omval
Anna Lindstedt – Sekreterare 1 år, kvar
Britta Wigren – Ledamot 1 år, kvar
Lotta Björkman – Ledamot 2 år, nyval
Annika Lindberg – Suppleant 1 år, kvar
Erica Pettersson – Suppleant 2 år, nyval

TÄVLINGSSEKTORN
Meta Högberg (sammankallande)
Johanna Lindh
Marina Bergström
Urban Gillå
Torbjörn Sjökvist 

UTBILDNINGSSEKTORN
Louise Sjöholm 

RASUTVECKLINGSSEKTORN
Hans Eklund
Louise Sjöholm
Lotta Björkman
Britta Wigren
Leif Wigren
Susanna Hildeberg
Anna Lindstedt

RALLYLYDNADSSEKTORN
Jennifer Jönsson (sammankallande)
Lotta Björkman
Lena Holm
Jolin Larsson Julin
Stina Hedström

TJÄNSTEHUNDSSEKTORN
Annika Lindberg
Hans Eklund

AGILITYKOMMITTÉN
Nellie Svanström

REVISORER
David Bildt
Emma Koskelainen

REVISORSUPPLEANT
Marina Bergström